ULUSAL SOSYALİST TÜRKİYE PARTİSİ

TEŞKİLATLANMA / KURULUM

Türkiye ve vatan toprağımız, birlik, beraberlik ve onuru için savaşmış bir milletin varoluş sebebidir! Bu oluşum Tüm Türk halkına ait, ülkemiz birlik ve bütünlüğünün temsilidir!

BİZE KATIL
image01

BÖLÜNMEZ BÜTÜNLÜK VE BAĞLILIK

Türkiye Bölünmezliği ve Kan Bağlılığı

Türkiye Cumhuriyeti bölünmez bütünlüğü, ilelebet sürmüş ve sürecek olan bütünlük ve kan bağlılığıdır! Bu vatan topraklarında ki her bir birey Devlet için çalışmalı ve bu bölünmez bütünlüğü korumalıdır.

BİZE KATIL
image02

KAN VE ONUR

BİZE KATILIN

Kan ile birbirine bağlı bu Cumhuriyetin halkı, kapitalist düzen için değil Devlet için çalışmalı ve devleti kalkındırmalıdır! Tek el yapılar kapitalizme hizmet eden sömürücü oluşumlardır!

BİZE KATIL
image03


















PARTİ MİSYONUMUZ

Ulusal Sosyalist Türkiye Partisi Teşkilatlanma ve Kurulum Sayfasıdır.

service 1

MİLLİ BAĞLILIK

Tüm Türkler biribirine "kan" ile bağlıdır. Bu kan, kendi milletine ve vatanına bağlılık esas alınarak tüm Türkiye ulusunca benimsenmeli ve topluca hareket edilmelidir.

service 2

İNANÇ

Gerçek Türk inanç yapısı, görenekleri benimsenmeli ve doğru olan tek kaynaktan öğrenilmelidir. Dini sömüren ve kötüye kullanan tüm yapılar kapatılmalıdır.

service 3

EKONOMİK SOSYALİZM

Halk için devlet, devlet için halk ilkesi benimsenerek, Türk ulusu sadece yabancı sermaye ve kapitalizme karşı savaşmalı, yerli üretimi, sanayileşme, bilim ve teknolojiye gereken önemi milletçe vermelidir.




service 1

ANTİ-KOMÜNİZM

Türk toplumunun milli ve manevi tüm değerlerini tehdit eden, anarşist ve terör ideolojisi olan komünizm kanseri önce vatan topraklarımızda devamındaysa tüm Dünya'da yok edilmelidir.

service 2

ANTİ-KAPİTALİZM

Anti-kapitalist bir Türk toplumu yaratılmalı, dışa bağımsız, tamamen milli üretime odaklı bir ekonomik sistem kurulmalıdır. Bilim, Teknoloji ve Savaş sanayi, yer altı kaynakları, eğitim ve sağlık gibi tüm alanlarda ilerleme kaydetmek için anti-kapitalizmle savaş!

service 3

TÜRK BİRLİĞİ

Büyük Türk birliği için tek bayrak altında aynı amaçlar uğruna ilerlemek için sahip olunan tüm Türk toprakları için Ulusal Sosyalist harekete sen de katıl.





AMAÇ NEDİR ?

Teşkilatlanma ve yasal olarak Partileşme sürecine ilişkin bilgileri barındıran, Parti Tüzüğü, Teşkilatlanılan iller, Katılım vb. bilgilerin bulunduğu platformdur.

(Sosyal medyada hiç bir yapılanmamız yoktur. Söylemler, kararlar, görseller, logolar, açıklamalar parti sözü değildir. Ayrıca bu tür gruplar Türk Ulusal Sosyalizmini temsil edemezler.)

Kısacası;

Türk milletinin örf ve adetlerinin, milli benliğinin ve ahlaki düzeninin kaybedilmemesi, "ahlaklı insan" ve gelişmiş Türkiye yapısına uygun hale getirilmesi ve milli benliğin aktarılarak halkın yaşamıyla bir bütün haline getirilmesi, aile ve sosyal yaşamın her alanında da bu üstünlüğü ve ilerici insan ahlakını kazanması adına, Türkiye Cumhuriyeti'nin bölünmez bütünlüğünü ilke edinmiş ve bu yolda faaliyet göstermek amacıyla kurulacak olan, Türk Hukuk çerçevesi ve Anayasalara uygun bir biçimde hareket edilmesini gaye edinmiş siyasi ve teşkilatlanma aşamasında olan bir yapıdır.

Doluluk Oranları

  • Şuan ki katılım kapasitesi

  • Yönetim kadrosu doluluk oranı

  • Teşkilat Kurulan İller (36 İL)

Teşkilatlanmaya Katıl

Parti teşkilatına katılabilmek için aşağıda ki "TEŞKİLATLANMAYA KATIL" butonuna tıklayınız, tıkladığınızda karşınıza çıkacak 10 (on) maddelik yasal formları eksiksiz taşıyorsanız, yönlendiğiniz sayfada "TEŞKİLATA KATILMAK İSTİYORUM" Linki üzerinden, yeniden yönlendiğiniz KAYIT formunu eksiksiz doldurarak Yönetim'in onayını bekleyiniz. Parti teşkilatı üyeliğiniz onaylandığında gerekli bilgilendirme için sizinle iletişime geçilecektir.

Milliyetçi ve Militarist bir Türk Toplumu için Ulusal Sosyalist Türkiye Partisi !

Yapılanıyoruz

iLKELERİMİZ

HALKÇILIK

client 1 Devlet, halkın refah ve mutluluğunu amaçlar. Millet arasında iş bölümü ve dayanışmayı öngörür. Ulusun devlet hizmetlerinden eşit bir şekilde yararlanmasını sağlar. Toplumda hiçbir kimseye, zümreye ya da herhangi bir sınıfa ayrıcalık tanınmamasıdır. Herkes kanun önünde eşittir. Halkçılık ilkesine göre; hiçbir kimse başkalarına karşı din, mezhep veya ekonomik açıdan üstünlük sağlayamaz.

DEVLETÇİLİK

client 2 Ülkenin genel ekonomik faaliyetlerinin düzenlenmesi ve yürütülmesi, halkın girmek istemediği veya yetersiz kaldığı ya da ulusal çıkarların gerekli kıldığı alanlara girmesini öngörür. Türk toplumunun ulaşmak istediği çağdaş ve modern bir düzen için gerekli olan ekonominin güçlendirilmesi ve ulusallaştırılması'dır. Devletçilik ilkesine göre, devlet ekonomiyle ilgili olarak doğrudan doğruya müdahale yapabilir. Ekonomik teşebbüsler sadece devlet tarafından yapılmayacak, özel teşebbüslere izin verilecek fakat hiçbir özel teşebbüs devlet kontrolünden ve teftişinden çıkamayacak.

ULUSAL BAĞIMSIZLIK

client 3 Türkiye ulusu sosyal, ekonomik, kültürel, teknolojik ve bilimsel olan her alanda dışa bağımlılığı minimuma indirgeyecek olan Ulusal Bağımsızlık ilkesinden yola çıkarak, devlet tarafından halk tüm bu faaliyet alanlarında maddi olarak desteklenecek ve eğitilecektir. Halkın ve devletin yabancı sermaye ihtiyacı ve dışa bağımlılığının kopartılması, ancak milli ve yerli üretimle mümkün kılınabilir! Üretimin, sanayileşmenin artırılması Ulusal Bağımsızlığın ve kendi kendine yetebilen ve hatta dış güçleri kendisine bağımlı kılan bir yapıyı oluşturacaktır.



ULUSAL MİLİTARİZM

client 3 Ulus yani millet, devleti oluşturan temel yapı taşı olarak, top yekün bir militar düzen içerisinde çalışmalı, gelişmeli ve geliştirmelidir. Milliyetçi militarizm ilkesinden yola çıkarak, olası ordu gücünün bi taraf edilmesi, kaybedilmesi ve dahi ordu içerisine sızabilecek tehditlerde dahi, ordunun etkisiz hale getirilememesi öngörülerek, Türkiye ulusunca, halkın tamamı dahil olmak üzere, askeri bir düzen, disiplin, inanç ve vatan sevgisi ile gelecek nesiller eğitilmeli ve yetiştirilmelidir. Güçlü, ahlaklı, inançlı, çağdaş, eğitim almış ve milliyetçi bir Türk toplum yapısı Ulusal Militarizm ilkesi ile sağlanacaktır.

SOSYAL LAİKLİK

client 3 Sosyal Laiklik, devletin, millete olan ilişkilerinde inançlara göre ayrım yapmaması ve ayrıca, herhangi bir inancın, özellikle de bir toplumda egemen olan inancın, aynı toplumda azınlıkların benimsediği inançlara baskı yapmasını önlemesi demektir. Sosyal Laiklik ilkesinden yola çıkarak, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan her bir birey, istediği maneviyatı benimsemekte özgür olup, dini ibadetlerini her alanda yerine getirebilir. Ancak; Devlet ve millet, asla dini kuralları herhangi bir kesime veya kişiye dayatma, uydurma ve benimsetme adına baskı yapamaz. Devlet ve millet, anayasa ve hukuk kuralları çerçevesinde hüküm verip, hak arar. Sosyal laiklik; kişinin özgür ve hür iradesince dinini yaşamasıdır. Dini propaganda yapılması, kutsal değerlerin asimile edilerek, gerçek kaynaklardan değil, tarikat gibi yapılar ile sömürge aracı haline getirilmesi, milletin kutsal değer ve vicdanlarının dejanere edilmesi, Ulusal Laiklik ilkesince kati suretle kabul edilemez. Bu yapılar devlet tarafından yok edilirler.

MİLLİYETÇİ SOSYALİZM

client 3 Ulusal sosyalizm (Milliyetçi sosyalizm, ulusal sosyalizm, milliyetçi toplumculuk ya da ulusal toplumculuk) etnik milliyetçilik ile 'ekonomik sosyalizmi' birleştiren, milliyetçi, anti-kapitalist, anti-komünist, halk, devlet ve ordunun bütünlüğünü hedeflemiş, toplumsal milliyetçiliğin 'ekonomik sosyalizmle' birleşerek tek bir millet ve tek bir güç toplum yapısını öngören düşünce yapısıdır. Ulusal sosyalist Türkiye modeline göre; Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan her bir birey, kandaş ve soydaş sayılırlar. Aynı vatan topraklarında yaşayan, yüzlerce yıldır kan ve soy karışıklığı sebebiyle saf bir ırk görüşü benimsenemez, sosyal, ekonomik ve sınıfsal, ırk, din gibi ayrımlar, vatandaşı bulunulan Türkiye Cumhuriyeti devleti sınırlarınca yapılamaz. Kendini Türkiye devleti ve milli benliğinden uzaklaştıran, ayrı görerek, azınlıklarca kurulan, devlet ve millet yapısını bozmaya yönelik tüm girişimler Devlet tarafından bertaraf edilirler.

"Milliyetçi Sosyalist bir Türkiye ile bölünmez vatan bütünlüğü ve yenilmez, aydın, ilerici, tam bağımsız bir güç olmak için ! Ulusal Sosyalist Türkiye Partisi"

TEŞKİLATLANMA KURULACAK İLLER

Tüm Türkiye

"Gelecek Türkiye, Ulusal Sosyalist halkın elinde yükselecektir."

YASALAR GEREĞİ KARARLAR / TEBLİĞLER

Parti destekçileri, seçmenleri, yapılanmaları ve teşkilat üyelerine açık duyurudur;


Madde 1 - Yürüyüş, gösteri, eylem ve benzeri illegal yahut Türkiye Cumhuriyeti hukuk yasalarına aykırı olan tüm girişimler, kati suretle yasaktır!

Madde 2 - Türkiye Cumhuriyeti Hukuk üstünlüğü esas alınarak, "Nazi", "Nazicilik", "Nasyonalizm", "Führer", "Heil", "Swastika", "Gamalı Haç" terim, tabir, semboller kullanılması, özdeşilmesi, benimsenmesi, bu sembol/tabirleri içeren flama/bayrak veya herhangi bir obje bastırılması ve kullanılması kati suretle yasaktır!

Madde 3 - Alman nasyonal sosyalizmi, Ulusal Sosyalist Türkiye modelince asla benimsenmemektedir ve bağdaştırılamaz.

Madde 4 - Öncelikli kati hedef terör yapılanmalarını yok etmek, milli benliği tüm Türk Ulusuna ve gelecek nesillere aşılamak, ekonomik dengesizliği ve kapitalist düzeni yok etmek, dış ekonomik ve kültürel göçlerin önüne geçmektir.

Madde 5 - Ulusal Sosyalist Türkiye Partisi, Milliyetçi bir Toplumu benimser. Toplumu; "Yıllardan beri bu topraklarda yaşayan ve vatanın bölünmez bütünlüğüne karşı kin ve nefret beslemeyen" her kesimden insan oluşturabilir. Türkiye modelince ırk değil, toplum milliyetçiliği esas alınır. İlkelerimizde ayrıntılar açıkca belirtilmiştir.

Madde 6 - Yukarıda belirtilen maddeler Türkiye Cumhuriyeti yasalarına uygunluk çerçevesinde belirlenmiştir.

Madde 7 - Sosyal medyada bulunan alman sempatizanı, Türklük'den uzak özenti topluluklarla hiçbir bağımız yoktur. Bu tür gruplar milli değerleri asimile olmuş, bilgisiz ve yalnızca sosyal medyada Türklük adı altında genç beyinleri zehirleyen azınlıklardır. Halkı ve dahi genç beyinleri milli değerlerinden kopartarak iç bölünmeye yol açan bu azınlıkların başındaki kişiler savcılık kararıyla yargı karşısında hesap verecektir. Bu yapılanmaların tamamı tarafımızdan yapılacak olan suç duyurusu ile yine savcılık kararıyla daimi takibe alınarak kapatılacaktır. Takipçileri olacak ve öncelikle iç bölücüleri yok edeceğiz.

YAPILANMA VE KADROLAR

Ulusal Sosyalist Öncü Gençlik Yapılanması - (Ö.G.Y)     |    Ulusal Sosyalist Kadınlar Birliği - (USKB)    |     Emekçi Ulusal Sosyalistler Birliği - (EUSB)

"Devlet, Millet ve Ordu ! Ulusal sosyalist bir toplum, top yekün seferberlik için Ulusal Sosyalizm!"

Önemli Devlet Kurumları ve Siteleri

BİZE ULAŞIN

İletişim için aşağıdaki mail adresinden bize ulaşınız.

Mail yolu ile iletişime geçerek her türlü bilgiyi alma hakkına sahipsiniz.

bilgi@ulusal-sosyalizm.com

Sosyal Medya Ağımız